مدارک لازم برای صدور سند و کارت موتورسیکلت
  1. کپی برابر اصل کارت ملی و شناسنامه خریدار
  2. اصل بیمه‌نامه موتورسیکلت
  3. اگر هزینه‌ای طبق قانون برای اخذ مدارک لازم باشد فروشنده اعلام خواهد کرد
  4. اصل یکی از آخرین قبض‌های (تلفن، گاز، برق، آب) محل سکونت (دارای کدپستی)
  5. کپی برابر اصل سند مالکیت و یا اجاره نامه منزل مسکونی به نام خریدار یا پدر یا مادر یا همسر وی به همراه کپی برابر اصل صفحات اول و دوم شناسنامه و کارت ملی ایشان (اجاره‌نامه باید باکدرهگیری و برای سال جاری باشد)
  6. اگر مدارک دیگری نیاز باشد، فروشنده به خریدار اعلام خواهد کرد